توسط: مسئول سایت 25/05/1399

جعبه کمک های اولیه آموزش مجازی

جمعی از متخصصان تکنولوژی آموزشی،  یک راهنمای معلم برای آموزش و تدریس اورژانسی در فضای مجازی تهیه نموده‌اند. این راهنما تلاش دارد تا به زبانی ساده مهمترین نکات آموزشی به منظور بهبود فرایند تدریس و یادگیری را در اختیار معلمان قرار دهد.

"فایل بسته کمک های اولیه تدریس اورژانسی از راه دور در دوران شیوع ویروس کرونا"