توسط: مسئول سایت 25/06/1399

لینک سامانه آموزش آنلاین (آنک)

دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز

جهت ورود به آموزش آنلاین دبیرستان همدرسان می توانید از لینک زیر وارد سامانه شوید.

https://hamdarsan.onac.ir