توسط: مسئول سایت 29/06/1399

لینک سامانه مدیریت یادگیری LMS

دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز

جهت ورود به سامانه مدیریت یادگیری، دبیرستان همدرسان می توانید از لینک زیر وارد سامانه شوید

lms.hamdarsan.ir/login/index.php