توسط: مسئول سایت 29/06/1399

لینک سامانه مدیریت یادگیری LMS

دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز

جهت ورود به سامانه مدیریت یادگیری، دبیرستان همدرسان می توانید از لینک زیر وارد سامانه شوید

https://lms.hamdarsan.ir