توسط: مسئول سایت 06/04/1399

انتخاب انجمن اولیا

اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان برای سال تحصیلی 99-98 به ترتیب زیر انتخاب شدند:

1- جناب آقای محمد امینی راد

2- جناب آقای مهدی شایسته

3- سرکار خانم فاطمه عصارنیا

4- سرکار خانم معصومه خاکشور

5-جناب آقای هادی مستقیمی

6-جناب آقای علی اکبر سبزیان (عضو علی البدل(

7-جناب آقای مجتبی نوروزیان (عضو علی البدل(

8-جناب آقای محمد هادی نیرومند (عضو علی البدل(

   ️سه شنبه 23 مهر