توسط: مسئول سایت 09/04/1399

پایه دوازدهم

فهرست ویدئوهای آموزشی تولید شده توسط دبیران دبیرستان همدرسان

 

* مطابق بودجه بندی مصوب آموزش و پرورش برای «تمامی» دروس رشته های تجربی و انسانی  در پایه دوازدهم توسط دبیران همدرسان ویدیو آموزشی تولید شده است و از طریق سامانه مدیریت یادگیری دبیرستان Lms.hamdarsan.ir در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

* علاوه بر ویدیوهای آموزش فوق، ویدیو آموزشی دروس زیر نیز در آرشیو دبیرستان موجود است و دانش آموزان می­توانند از واحد پشتیبانی تحصیلی دبیرستان دریافت نمایند.

 

حسابان:

 • آزمون مشتق اول
 • اکسترمم
 • تقعر و عطف
 • رسم نمودار
 • یکنوایی و مشتق

 

ریاضی (رشته تجربی):

 • فصل 5، درس بهینه­سازی
 • فصل 6
 • فصل 7

 

شیمی:

 • فصل 4، ارزش فناوری­های شیمیایی

 

علوم و فنون:

 • خودارزیابی درس نهم
 • درس یازدهم
 • کارگاه تحلیل فصل ۳

 

جامعه شناسی:

 • درس هشتم
 • درس نهم
 • درس دهم

 

عربی:

 • درس چهار رشته ریاضی و تجربی _ بخش اول
 • درس چهار رشته ریاضی و تجربی _ بخش دوم
 • حل شبه امتحان نهایی رشته انسانی

 

دینی:

 • درس نهم رشته ریاضی و تجربی _ بخش اول
 • درس نهم رشته ریاضی و تجربی _ بخش دوم
 • درس نهم رشته ریاضی و تجربی _ بخش سوم
 • درس دهم رشته ریاضی و تجربی _ بخش اول
 • درس دهم رشته ریاضی و تجربی _ بخش دوم
 • درس یازدهم رشته علوم انسانی – بخش اول
 • درس یازدهم رشته علوم انسانی – بخش دوم
 • درس یازدهم رشته علوم انسانی – بخش سوم
 • درس یازدهم رشته علوم انسانی – بخش چهارم
 • درس دوازدهم رشته علوم انسانی – بخش اول
 • درس دوازدهم رشته علوم انسانی – بخش دوم
 • درس سیزدهم رشته علوم انسانی – بخش اول
 • درس سیزدهم رشته علوم انسانی – بخش دوم