توسط: مسئول سایت 21/04/1399

دکتر سارا ژاله

  • کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاہ اصفهان
  • کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاہ فردوسی مشهد
  • دکتری شیمی آلی از دانشگاہ زاهدان