توسط: مسئول سایت 16/01/1403

دفاع از غزه...

ما همدرسان، با شنیدن خبر بیماران بیمارستان المعدانی بسیار متأثر شدیم...
امروز در زنگ نماز  کنار یکدیگر گریستیم و برای دفع ظلم از مظلومان فلسطین دعای توسل خواندیم...

آجرک الله یا صاحب الزمان...