توسط: مسئول سایت 21/04/1399

الهه غروی

  • کارشناسی شیمی محض از دانشگاہ آزاد مشهد
  • کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاہ فردوسی مشهد