توسط: مسئول سایت 21/04/1399

زاهده دانش‌فر

  • کارشناسی زمین شناسی دانشگاه آزاد شیراز
  • کارشناسی ارشد زمین شناسی آب‌های زیرزمینی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران