توسط: مسئول سایت 06/10/1400

مانور زلزله

 

پس از آموزش‌ در مورد نحوه صحیح پناه‌گیری در هنگام زلزله، دانش آموزان ساعت ۹ با شنیدن صدای آژیر به اجرای مانور زلزله پرداختند و نقاط امن ساختمان را بررسی کردند.

♦️1400دوشنبه ۸ آذر♦️