توسط: مسئول سایت 16/03/1401

المپیاد

 دانش آموزان همدرسان موفق به کسب مقام کشوری در المپیادهای علمی  نجوم، جغرافیا و کارآفرینی شدند.

برایشان موفقیت‌های بیشتری را آرزومندیم

اردیبهشت 1401