توسط: مسئول سایت 04/06/1401

مریم اسماعیل زاده

  • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • دارای مدرک در دوره های CAF/ CPE/ R&R/ FCE/ Teaching & training