توسط: مسئول سایت 04/06/1401

فائزه اعظم کاری

  • کارشناسی مهندسی آب از دانشگاه فردوسی
  • کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان
  • عضو تمام وقت گروه جامعه شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
  • همکاری با سازمان هایی نظیر شهرداری و استانداری در انجام فعالیت های پژوهشی
  • مدیریت ادبستان پسرانه نجم الدین