توسط: مسئول سایت 13/06/1401

شهیده دلیری

  • دانش آموخته دبیرستان شهید مطهری مشهد
  • کارشناسی  فقه و حقوق اسلامی از دانشگاہ الزهرا تهران
  • کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاہ الزهرا تهران