توسط: مسئول سایت 18/07/1401

آغاز سال تحصیلی 1402_1401

 ابتدای سال تحصیلی  را با یاد و نام خدا آغاز کردیم و چه دلنشین بود حضورتان...

 تمام روزهای پیش رو، به لطف خدا، در کنار هم هستیم 🤝 امیدوار و پر تلاش ...


6مهر 1401