توسط: مسئول سایت 09/10/1401

مانور زلزله

اجرای مانور زلزله در دبیرستان همدرسان" پس از آموزش‌ در مورد نحوه صحیح پناه‌گیری در هنگام زلزله، دانش آموزان با شنیدن صدای آژیر به اجرای مانور زلزله پرداختند و نقاط امن ساختمان را بررسی کردند.

آذر 1401