توسط: مسئول سایت 16/01/1403

همایش مؤسسان مدارس غیردولتی

همایش مؤسسان مدارس غیردولتی استان در ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ برگزار شد؛ خانم دکتر امیدوار (مؤسس و مدیر دبیرستان همدرسان) در این جلسه حضور داشتند.

موضوعات همایش:
 قوانین و مقررات مدارس غیردولتی
 فضای فرهنگی حاکم بر مدارس
 رعایت موارد امنیتی