توسط: مسئول سایت 16/01/1403

جلسه واحد پرورشی

در راستای همایش ۱۹ مهر، ۲۲ مهرماه جلسه‌ای با موضوع فعالیت‌های پرورشی معیار و معرفی سامانه نورینو در دبیرستان برگزار شد.

با حضور:
 مؤسس و مدیر دبیرستان
 معاون پرورشی دبیرستان
 مربی پرورشی دبیرستان